front2

Etik

När du är ute och fotograferar finns det både etiska hänsyn och lagar som du måste följa. Du har i princip alltid rätt att fotografera på allmänna platser. På vissa platser och vid vissa tillfällen kan det dock finnas restriktioner för hur du får fotografera. Man kan säga att den som äger platsen bestämmer vilka regler som gäller.

Sedan finns det vissa regler som är allmängiltiga. Det kan till exempel handla om militärt känsliga områden och flygfotografering. Som fotograf är det också viktigt att du tar rimliga etiska hänsyn och respekterar människors önskan att avstå från att vara med på bild. Ett gott råd är att alltid ta namn och telefonnummer till de personer som hamnar på dina bilder.

Då kan du alltid kontakta dem om det behövs. När du sedan kommer hem med dina fotografier finns det regler för hur du får publicera dem. Det finns olika regler för reklam, tidningar och Internet.

Det finns även bestämmelser som handlar om publicering av bilder med människor på. Här gäller att du alltid måste ha tillstånd från dina modeller vid publicering. I den här avdelningen kan du läsa mer om vad som gäller. Vilka rättigheter har du till dina bilder som fotograf? Du äger alltid bildrätten till dina fotografier och måste godkänna all manipulering av dessa. Det gäller faktiskt även beskärning av dina fotografier.

Upphovsrätt


front2

När du tagit en fotografisk bild skyddas du och din bild av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det upphovsrättsliga skyddet gäller i sjuttio år från upphovsmannens död om bilden betraktas som ett verk.

Verk är i lagens mening orginalitet och självständighet. En fotografisk bild som inte kan betraktas som verk skyddas i femtio år efter framställningsåret. Med andra ord får din bild inte användas i olika sammanhang utan din tillåtelse.

Inte heller är det säkert att du själv får använda bilden hur som helst. Du har i princip rätt att fotografera var som helst så länge det är på allmänna platser. Dock kan det på vissa platser råda olika slags begränsningar mot fotografering. Ibland är det helt förbjudet att ens ta med sig en kamera in på området.


På andra ställen får man fotografera men inte använda blixt eller stativ. Exempel på sådana platser är militärt känsliga områden, museer, konsertlokaler etc. Om du ändå vill fotografera på sådana platser måste du skaffa tillstånd.

Vill du fotografera en villaträdgård får du naturligtvis inte kliva in i trädgården och ta dina bilder. Däremot är det OK att stå på gatan utanför staketet och fotografera trädgården. I sådana sammanhang är det viktigt att man som fotograf tar rimliga hänsyn och tänker på att människor kan uppleva det som obehagligt om man är alltför påflugen med kameran.

Om man får fotografera eller inte hänger i princip samman med om man får befinna sig på platsen eller inte.

 

front2

Den vänstra bilden är tveksam att publicera utan modellens tillstånd. Även om flickan i mitten på bilden bär solglasögon så skulle man kunna identifiera henne på grund av sammanhanget.


Den högra bilden är däremot OK att publicera även i kommersiella sammanhang. Personerna på bilden är för små för att betraktaren ska kunna identifiera dem.

 

front2

Enligt Upphovsrättslagen har du som upphovsman rättsligt skydd för din bild. Upphovsrätten och användningsrätten är din. Du har rätt att använda, sälja eller publicera din bild hur du vill. Ett undantag är om det förekommer människor på bilden.

Går dessa att identifiera så gäller vissa begränsningar. Sådana bilder får publiceras i informations- och nyhetssammanhang utan personens tillåtelse. Dock inte i så kallat "kränkande sammanhang", till exempel i samband med artiklar om brottslig verksamhet och liknande. I all form av reklam krävs modellens tillåtelse. Den bör vara skriftlig.

Det är också vanligt att man betalar ett rimligt modellarvode för publiceringen. Det är den som publicerar bilden, det vill säga reklambyrån, företaget eller tidningen som är ansvarig för att tillstånd från både modeller och fotografer finns. Dock har du som fotograf ett etiskt ansvar för att medvetandegöra detta för den som skall använda bilden. Vad gäller publicering av enbart bild på person på internet gäller en ny lag från och med första januari 2007.


Den innebär att man får lägga ut bilder på personer på internet utan tillstånd om bilden inte anses kränkande. Om du säljer din bild till en tidning eller reklambyrå är det viktigt att veta att det du säljer är användningsrätten i ett speciellt sammanhang.

Upphovsrätten och äganderätten till bilden är alltid din. Reklambyrån kan alltså inte använda din bild i ett annat sammanhang än det som ni kommit överens om. Om du säljer en bild vilken skall användas som veckotidningsannonser och beställaren sedan också vill använda den i tunnelbanereklam måste du som upphovsman eller upphovskvinna kontaktas för att teckna ett nytt avtal.

Det kan också vara så att reklambyrån tycker så mycket om din bild att de vill skaffa sig rätten att använda den i alla sammanhang och också vill förhindra att bildens användningsrätt säljs till någon annan. Då kan de friköpa bilden. Detta betyder dels att de köper fri användningsrätt till bilden, dels att du inte får sälja den till någon annan aktör.

Bildmanipulation


front2

All manipulation av din bild är förbjuden om du inte i förväg godkänner det. Detta gäller även beskärningar och alla andra förändringar av bilden. Allt ska godkännnas av dig, även alla former av digital lagring. Om din bild trycks godkänns digital lagring för att kunna trycka bilden men den lagrade bilden måste raderas efter produktionen.

Från och med den första juli år 2005 gäller också vissa förändringar i upphovsrättslagen. Den mest omfattande gäller privatpersoners möjlighet att ladda ner musikfiler, filmer och bilder från internet till den egna hårddisken.

Vad som sker vid nedladdning är att man skapar en digital kopia av det upphovrättsskyddade verket. Det som nu gäller är att privatpersoner har rätt att ladda ned uppshovsrättsskyddat material i ett eller några få exemplar om kopieringen sker från en laglig förlaga.


För att man ska bli skadeståndsskyldig krävs att man visste att förlagan var olovlig eller kunde förväntas känna till det. En annan nyhet gäller det vi på bildområdet kallar "bild i bild". Nu får man utan konstnärens tillstånd ha ett konstverk i bakgrunden på ett fotografi så länge det utgör en oväsentlig del av fotot.

Ytterligare en förändring gäller rätten att fotografera konstnärlig framföranden. Nu har en utövande konstnär ensamrätt till att framställa exemplar av ett framförande.

Det innebär att om man vill fotografera till exempel en konsert måste man ha tillstånd från musikerna eller arrangören för att fotografera och använda bilden. Ett gott råd gällande beställningsfotografi är att du och din beställare i förväg tydligt avtalar om vad som ska gälla i ert samarbete. Ingen av er tjänar på oklara förutsättningar.